Reagimi i këshilltarëve të PD në bashkinë e Tiranës:

 

Sot ne emer te keshilltareve bashkiake te Partise Demokratike, dorezova ne Gjykaten Administrative nje kerkese padi, per te shfuqizuar dhe rikthyer dhe njehere per rishqyrtim ne Keshill, te dy vendimeve te Keshillit Bashkiak Tirane, te dates 22 dhjetor 2023, qe kane te bejne me Buxhetin 2024 dhe ndryshimet e PBA

Konkretisht keshilltaret bashkiake te PD kerkojne nga Gjykata Administrative:

 

Shfuqizimin e  VKB Nr.125 datë 22.12.2023 të Këshillit të  Bashkisë Tiranë që ka miratuar Projekt-Vendimin e “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2024 – 2026 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2024” si dhe VKB Nr. 136 datë 22.12.2023 qe ka miratuar Projekt-Vendimin “Për disa ndryshime në vendimin nr.126, datë 23.12.2022, të këshillit bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2023-2025 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2023” duke bere kthimin për rishqyrtim në Këshillin e Bashkisë Tiranë.