Statuti i Partise Demokratike 2014

KREU I

TË PËRGJITHËSHME

 

Neni 1

Emri

Partia mban emrin Partia Demokratike e Shqipërisë (PD ose PDSH).

Neni 2

Përcaktimi politik dhe qëllimet 

 1. Partia Demokratike e Shqipërisë është parti politike që bashkon në gjirin e saj shtetasit shqiptarë që besojnë, respektojnë e mbrojnë lirinë, dinjitetin e personit, vlerat themelore të familjes në shoqëri, drejtësinë dhe shtetin ligjor, humanizimin e solidaritetin shoqëror. Ajo synon të promovojë në interes të Shqipërisë dhe shqiptarëve, të drejtat qytetare dhe politike të tyre, zhvillimin e nismës së lirë e barazinë në shanse, tregun e lirë e konkurencën si mjet të zhvillimit të shpejtë dhe të qendrueshëm të vendit, sigurinë e individit e të pronës, drejtësinë shoqërore e dialogun social, ruajtjen e natyrës dhe të mjedisit, autoritetin e shtetit dhe vetëqeverisjen e lirë të komuniteteve lokale.
 2. Partia Dekomratike e Shqipërisë aderon në gjirin e Partisë Popullore Europiane dhe udhëhiqet në veprimtarinë e saj nga të njëjtat vlera e ideologji.
 3. PD njeh dhe promovon pjesëmarrjen e gjerë popullore në jetën politike, shoqërore dhe në institucione, si dhe kujdeset për formimin e një vullneti të gjerë e të qëndrueshëm popullor në dobi të mbrojtjes dhe zhvillimit të traditave më të larta shoqërore, politike dhe kulturore të shqiptarëve, në dobi të realizimit dhe zhvillimit të shpejtë të aspiratave euroatlantike të Shqipërisë, si dhe rezatimin pozitiv të imazhit të vendit kudo në botë, për përjetësimin e kombit shqiptar, identitetin e kulturës së tij.
 4. PD i realizon objektivat e veta politike nëpërmjet komunikimit politik përmes zgjedhjeve, në përputhje dhe respektim të plotë të kuadrit kushtetues dhe ligjor të Republikës së Shqipërisë.
 5. PDSH synon:
 6. të ndërtojë një demokraci të të drejtave njerëzore të njohura e të marra në mbrojtje nga dokumentat ndërkombëtare, të mbështetur në bashkësinë e njerëzve të lirë, të përgjegjshëm, që bashkëpunojnë, respektojnë e ndërmarrin përgjegjësi të përbashkëta;
 7. të ndërtojë shtetin ligjor me raporte të balancuara e të ndara qartë të pushteteve, garant të jetës, lirive dhe të drejtave të sanksionuara me ligj të qytetarëve;
 8. të nxisë dhe zhvillojë ekonominë e tregut nëpërmjet nxitjes së iniciativës së lirë ekonomike e shtimit të pronës private si forma mbisunduese në krijimin dhe pronësimin e pasurisë kombëtare, nëpërmjet privatizimit të ndërmarrjeve ekonomike publike, liberalizimit të tregut e liçensimeve, zbatimit të politikave favorizuese fiskale e të kreditimit, etj.;
 9. të garantojë të drejtën e pronës private, paprekshmërinë e saj dhe të drejtën e pronarëve për ta disponuar atë lirisht, trashëguar apo dëmshpërblyer me vlerë të plotë tregu;
 10. të zhdukë privilegjet dhe pabarazitë që nuk përligjen as nga puna e prona, as nga talenti e as nga shërbimet e kryera ndaj vendit;
 11. të promovojë paritetin gjinor në jetën e partisë dhe pjesëmarrjen e barabartë të grave në organet e zgjedhura dhe ato ekzekutive;
 12. të integrojë Shqipërinë si anëtare dinjitoze në Bashkimin Europian;
 13. të garantojë sigurinë kombëtare dhe të kontribojë si vend anëtar i NATO-s dhe në bashkëpunim me institucionet Europiane, Shtetet e Bashkuara dhe të tjera organizma ndërkombëtar për të siguruar paqen, lirinë, demokracinë, garancinë ekonomike dhe mbrojtjen e mjedisit për të gjithë rajonet dhe më gjerë.
 14. të mbrojë interesat kombëtare dhe të drejtat njerëzore të shqiptarëve kudo që janë duke respektuar aktet e marrëveshjet ndërkombëtare dhe duke kërkuar standartet e pranuara botërisht për të gjithë; etj.
 15. Politika e PDSH-së përcaktohet dhe pasqyrohet në programin e saj, si dhe dokumente të tjera që miratohen në përputhje me Statutin nga organet e saj qendrore.

 

Neni 3

Selia Qendrore

PDSH e ka qendrën e saj në Kryeqytetin e Republikës së Shqipërisë, Tiranë.

Neni 4

Organizimi i partisë 

Partia Demokratike e Shqipërisë është një organizim politik i qytetarëve të grupuar me vullnet të lirë në strukturat e saj, të organizuara mbi bazën e ndarjes territoriale të vendit. Me vendim të Kryesisë së PDSH mund të formohen struktura organizative edhe mbi baza socio-profesionale.

Neni 5

Simboli

Simboli i PDSH përbëhet nga gërmat “P” e “D” me ngjyrë blu, ku e para është vendosur brenda të dytës në mënyrë të stilizuar. Ky simbol përdoret nga organet përfaqësuese të PDSH ose me autorizim të tyre.

Neni 6

Flamuri

Flamuri i PDSH është me ngjyrë blu në qendër të të cilit ndodhet simboli i saj në ngjyrë të bardhë.

Neni 7

Vula

1- Vula e PDSH është e rumbullakët, e përbërë nga dy rrathë bashkëqendrorë në hapësirën midis së cilëve është shkruar me gërma të mëdha “Partia Demokratike e Shqipërisë” dhe në qendër ndodhet simboli i PDSH-së.

2- Vula përdoret vetëm në emër të Organeve Qendrore të PDSH dhe administratës ekzekutive të Selisë Qendrore. Degët e PDSH në rrethe kanë vulat e tyre që ruajnë modelin e mësipërm duke shtuar emërin përkatës të degës.

3- Rregullat e përdorimit të vulës caktohen nga Kryesia.

Neni 8

Bazat e funksionimit

1- Funksionimi i PD bazohet në demokracinë e brendshme, e shprehur përmes votës së anëtarëve të saj. Vota e përfaqësuar u njihet vetëm përfaqësuesve të mandatuar prej antarëve.

2- Zgjatja e mandatit në PD është për katër vjet.

3- Rregullat e funksionimit të demokracisë në parti përcaktohen me akte të nxjerra nga organet qëndrore të saj sipas parashikimeve të këtij Statuti.

4- Demokracia zbatohet edhe në nxjerrjen e kandidaturave elektorale të partisë. Anëtarët e partisë propozimin e kandidaturave elektorale e bëjnë sipas kushteve që përcakton rregullorja e brendshme e partisë dhe/ose udhëzimet e Kryesisë së PDSH-së.

Neni 9

Format e veprimit

1- Partia Demokratike e Shqipërisë për realizimin e synimeve të saj vepron nëpërmjet:

a) veprimtarisë së anëtarëve të saj, organeve lokale e qendrore, strukturave ekzekutive;
b) zbatimit të platformës dhe programeve të saj kur qeveris e vetme ose në koalicion si dhe nëpërmjet qeverisjes lokale që përfaqëson PD-në;
c) grupit parlamentar;
d) organizatave partnere dhe organizatave e shoqatave të tjera të afërta me PD;
e) bashkëpunimit me partnerë të huaj, organizata e institucione ndërkombëtare;

2- PDSH për realizimin e objektivave dhe funksioneve të saj përdor mediat private e publike, manifestime e protesta, takime të hapura e tubime, konferenca e seminare si dhe çdo formë tjetër të ligjshme.

Neni 10

Bashkëpunimi dhe mbështetja e veprimtarëve

1- Anëtarët e PD, të organizatave të saj partnere si dhe simpatizantët e tyre veprojnë në bashkëpunim dhe ndihmojnë njëri-tjetrin.

2- Organet Qendrore të PDSH-së si dhe strukturat e saj ekzekutive kujdesen për marrjen në mbrojtje të veprimtarëve të tyre nga çdo pasojë e mundshme që rrjedh prej pjesëmarrjes në veprimtarinë politike të kryer në përputhje me këtë Statut, apo bindjeve të tyre politike.

Neni 11

Veprimtari publike

1- Partia Demokratike e Shqipërisë në përputhje me legjislacionin në fuqi organizon për interesa dhe përfitime të saja edhe veprimtari ekonomike, klube, institute, organizime studimore, etj..

2- Veprimtaritë e PD-së janë publike me përjashtim të rasteve kur në këtë Statut ose në rregullore përcaktohet ndryshe. Ato zhvillohen si brenda territorit të vendit, ashtu edhe jashtë tij, kur një gjë e tillë është e lejueshme në vendet përkatëse.

KREU II

ANËTARËSIA

Neni 12

Kushte dhe kritere të anëtarësisë

1- Anëtar i PD mund të jetë, çdo qytetar shqiptar që:

a) është mbi 15 vjeç
b) pranon kushtet e anëtarësimit
c) nuk është anëtar i partive politike apo organizatave që nuk janë në partneritet të deklaruar e pranuar nga PD.

2- Janë anëtarë të PD të gjithë ata që:

a) kanë bërë anëtarësimin e tyre individual;
b) kanë paguar kuotizacionin vjetor (mos pagimi për dy vjet resht humbet të drejtën e anëtarësisë në parti);
c) ndaj tyre nuk është marra ndonjë masë përjashtimi nga partia apo nuk kanë dhënë dorëheqjen.

 

Neni 13

Pranimi i anëtarit të PD

1- Kërkesa për anëtarësim duhet të paraqitet me shkrim duke plotesuar formularin përkatës:

a) në seksionin e Partisë të vendbanimit të kërkuesit,
b) në degën e PD.
c) në selinë qendrore të Partisë Demokratike.
d) në formë elektronike në faqen web të PD

Pranimi në seksionin apo degën e PD bëhet vetëm për anëtarët që banojnë në territorin përkatës.
Konfirmimi i pranimit të anëtarit të PD bëhet nga Dega e PD.

2- Në rast refuzimi të kërkesës, personi mund të ankohet në organin epror më të afërt të organit që ka hedhur poshtë kërkesën, vendimi i të cilit mund të ankimohet në komisionet e apelimit respektive.

Neni 13/1

Regjistri i anëtarësisë

1- Për evidentimin e anëtarëve të Partisë Demokratike krijohet Regjistri Bazë i Anëtarësisë në formatin elektronik, e cili përmban të dhënat e përditësuara për të gjithë anëtarët e regjistruar në Partinë Demokratike.

2- Rregullat e hollësishme për formatin e regjistrit, administrimin dhe aksesimin e tij, përcaktohen me vendim të Kryetarit të Partisë.

 

Neni 14

Të drejtat dhe detyrat e anëtarit

1- Të drejtat:

a) Anëtari ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e zgjedhjet sipas Statutit si dhe në çdo veprimtari të PDSH dhe të shprehë aty lirisht mendimin e tij;
b) vetëm anëtari mund të zgjedhë dhe të zgjidhet në organet e Partisë;
c) çdo anëtar ka të drejtën të propozojë për të gjitha organet legjislative e ekzekutive që përfaqësojnë PD sipas kushteve që parashikohen në këtë  Statut, si dhe mund t’u drejtohet për çështje vetjake e të Partisë të gjitha organeve drejtuese të saj;
d) Anëtarët e Partisë nuk mund të jenë njëkohësisht në më shumë se dy kryesi të organeve të Partisë pavarësisht nga niveli i tyre. Përkatësia në  kryesitë e organizatave partnere nuk llogaritet.

2- Detyrat:

Anëtari i PDSH ka për detyrë:

a) të jetë aktiv në veprimtarinë politike e elektorale të PD dhe të ndjekë jetën e brendshme organizative të saj.
b) t’i paguajë Partisë një kontribut financiar. Masa e kuotizacionit vjetor dhe shpërndarja e saj ndërmjet selisë qendrore dhe strukturave lokale                 përcaktohen nga Kryesia e PD.
c) Kuotizacioni duhet të paguhet brenda 60 ditëve nga data e thirrjes për pagimin e tyre.
d) Me përfundimin e afatit të njoftuar për pagimin e kuatizacionit, antarët që nuk kanë paguar atë, humbasin të drejtën e votës, deri në rinovimin e         anëtarësisë.
e) të respektojë disiplinën e Partisë të përcaktuar në këtë Statut dhe në aktet politike të shpallura nga PD.

3- Thyerja e disiplinës së Partisë dhe mosplotësimi i detyrimeve të antarësisë sjell sanksione dhe kufizime të të drejtave të anëtarit të PD. Procedurat e dhënies së sanksioneve për anëtarët përcaktohen në Rregulloren e Brendshme të PD.

Masat që mund të merren ndaj anëtarëve janë: pezullimi dhe përjashtimi. Këto masa mund të apelohen përpara komisionit disiplinor. Ato mund të bëhen publike.

Neni 15

Përfundimi i anëtarësisë

1- Anëtarësia përfundon kur anëtari vdes, largohet me kërkesën e tij ose përjashtohet.

2- Çdo anëtar mund të largohet nga Partia me vullnetin e tij duke njoftuar seksionin ku bën pjesë ose organin ku është i zgjedhur.

Neni 16

Simpatizantët

PDSH quan simpatizant të saj çdo qytetar që mbështet politikën e veprimtarinë e saj dhe voton për të. Ajo nxit pjesëmarrjen e tyre në veprimtaritë publike të saj

KREU III

ORGANIZIMI VENDOR I PARTISË

 

Neni 17

Organizimi Vendor i PD

1- Organizimi i PD bëhet mbi bazën e njësive territoriale administrative, njësive elektorale ose në nivel kombëtar mbi bazën e kritereve specifike.

2- Njësitë organizative të PD janë:

a) Seksionet;
b) Grupseksionet;
c) Degët e Partisë Demokratike.

 

Neni 18

Seksioni

1- Seksioni është njësia bazë organizative e Partisë. Ai organizohet mbi bazë territoriale të qendrave të votimit ose, në raste të veçanta dhe me miratim të Kryesisë së PD. Kryesia e Degës, përgjigjet për koherencën e organizimit në territorin përkatës të partisë dhe informon kryesinë e Partisë.

Në raste të vecanta seksioni organizohet edhe në nivel dege ose kombëtar mbi bazë specialitetesh, gjendjeje shoqërore e profesionale, studentore, shkollore, moshore, ose në internet e emigracion me vendim të Kryesisë së Partisë ose Kryesisë së Degës.

Çdo seksion i partisë përfaqësohet nga kryesia e tij.

2- Krijimi, shkrirja, bashkimi ose ndarja e seksioneve vendoset nga Kryesia e Degës përkatëse.

3- Seksioni drejtohet dhe përfaqësohet nga Kryesia e tij, e përbërë si rregull nga 3 deri në 7 anëtarë, në varësi të numrit të anëtarëve të seksionit, sipas rregullave të përcaktuara me udhëzim të Kryesise së Partisë.

4- Kryesia zgjidhet cdo katër vjet, me votim të fshehtë, nga mbledhja e të gjithë anëtarëve të seksionit, sipas parimit “Një anëtar, Një votë”. Numri i kandidaturave që i nënshtrohen votimit duhet të jetë të paktën dy herë më i madh se numri i vendeve në Kryesi

5- Kryetari, nënkryetari dhe sekretari zgjidhen cdo katër vjet, me votim të fshehtë, nga mbledhja e të gjithë anëtarëve të seksionit, sipas parimit “Një anëtar, Një votë”. Numri i kandidaturave që i nënshtrohen votimit duhet të jetë të paktën dy për cdo pozicion. Kryetari nuk mund të zgjidhet më shumë se dy herë radhazi.

6- Mbledhja e seksionit thirret nga kryetari, kryesia ose 1/4 e anëtarëve. Mbledhja thirret të paktën një herë në dy muaj.

7- Seksioni:

a) organizon veprimtarinë politike në territorin e tij në përputhje me orientimet dhe qëndrimet e shpalluara të PDSH-së;
b) bën pranimin e anëtarëve të rinj të PDSH-së;
c) bën propozime për kandidatura për drejtues dhe përfaqësues lokalë të Partisë, për deputetin e pushtetarë lokalë etj.;
d) i bën sugjerime dhe propozime Degës/Grupseksionit për çdo problem që gjykon se është në interes të Partisë.

 

Neni 19

Grupseksioni

1- Grupseksioni, ushtron veprimtarinë e tij në bazë lagjeje a grup lagjesh dhe/ose  në bazë fshatrash. Ai përbëhet nga seksionet e atyndodhura. Kryesia e Degës vendos për ngritjen e grupseksionit dhe përcakton shtrirjen teritoriale të tij. Kryesia e Degës mund të vendosë edhe për ngritjen e grupseksioneve në emigracion apo mbi baza profesionale.

2- Grupseksioni drejtohet nga kryetari dhe sekretari dhe 1-2 nënkryetarë.

3- Kryesia e Grupseskionit përbëhet nga:

a) kryetari, sekretari e nënkryetar i grupseksionit;
b) kryetarët, nënkryetarët e sekretarët e seksioneve përbërëse;
c) anëtari/ët e Kryesisë së Degës që mbulojnë këtë grupseksion;
d) anëtari i Këshillit Kombëtar e deputeti me banim aty.

Aktivi i grupseksionit përbëhet nga

a) Kryesia e grupseksionit;
b) kryesitë e seksioneve që formojnë grupseksionin;
c) anëtarët e kuvendit të degës që përfaqësojnë seksionet e grupseksionit;
d) këshilltarët lokalë me banim aty.

Në rastet kur përfaqësimi si më sipër deformon dukshëm përfaqësimin që bazohet mbi numurin e anëtarësisë dhe të votave të marra dhe kur aktivi i zgjeruar është shumë i madh, atëhere përbërja e aktiveve dhe aktiveve të zgjeruara të grupseksioneve bazohet 50% në numurin e anëtarëve të PD në seksione dhe 50% në numurin e votave të marra nga çdo seksion ndaj totalit të votave të territorit të grupseksionit. Kategoritë a, b, c, d, e, të paragrafit të parë të këtij neni janë anëtarë të aktiveve pavarsisht nga skema e përfaqësimit.

4- Kryetari i grupseksionit zgjidhet nga kryesia me votim të fshehtë, sipas parimit një anëtar një votë, ndërmjet më shumë se një kandidature. Modalitetet përcaktohen nga Kryesia e PDSH. Për të fituar mandatin e dytë rradhazi duhet që kandidati të marrë më se 2/3 e votave të vlefshme.

Sekretari i grupseksionit emërohet nga Kryesia e Degës me propozim të Kryetarit të degës.

5- Kryesia e Grupseksionit mblidhen me kërkesë të kryetarit të tij, Kryesisë së Degës, Kryesisë së PDSH, ose edhe me kërkesë të jo më pak se ¼ të anëtarëve të tij.

6- Grupseksioni:

 a) koordinon veprimtarinë politike të partisë në seksionet e tij përbërëse sipas detyrave të Kryesisë së Degës dhe organeve qendrore të Partisë;
b) propozon kandidaturat që do të drejtohen organeve vendimmarrëse të Partisë për pushtetarët vendorë të territorit të tij;
c) përzgjedh ndërmjet propozimeve të seksioneve, kandidaturat për organet e Partisë, kur numuri i tyre është i konsiderushëm dhe kur ia kërkojnë  organet eprore.

 

Neni 20

Dega e Partisë Demokratike

 

1- Dega e PDSH formohet/shkrihet me vendim të Kryesisë së PDSH. Ajo funksionon përgjithësisht në bazë të rrethit apo ndarjes tjetër administrative territoriale dhe përbëhet nga grupseksionet dhe seksionet e atyndodhura.

2- Dega drejtohet në periudhën mes kuvendeve dhe aktiveve nga Kryetari dhe Kryesia e saj.

Neni 21

Kuvendi i Degës së PD

 1- Kuvendi i Degës është organi më i lartë i saj. Kuvendi i Degës përbëhet nga:

a) Kryesia e Degës;
b) Kryetarët dhe sekretarët e grupseksioneve të Degës;
c) Kryetarët dhe sekretarët e të gjithë seksioneve të Degës.
d) Anëtarët e Komisioneve të Apelimit të Degës;
e) Drejtuesit e Departamenteve dhe sekretarët e Degës;
f) Anëtarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, që përfaqësojnë Degën ose janë me banim në degën përkatëse;
g) Deputetët e Partisë Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë, që përfaqësojnë Degën ose janë me banim në degën përkatëse;
h) Kryetarët e Bashkive të Degës,Prefekti,Kryetari i qarkut, dhe kryetarët e këshillave bashkiak, anëtarë të PD;
i) dhe kryetarët e këshillave vendorë (Qark,Bashki), të Partisë Demokratike;
j) Përfaqësues të zgjedhur prej organizatave partnere, LDG dhe FRPD. Numri i përfaqëuesve për secilën organizatë partnere është deri në 5 % e numrit përgjithshëm të gjithë anëtarëve të përcaktuara në shkronjat e mësipërme të kësaj pike.

2- Kuvendin e Degës e thërret Kryesia e Degës në marrëveshje me Kryesinë e PDSH. Ai mund të thirret edhe kur e kërkon ¼ e anëtarëve të degës së Partisë ose ¼ e anëtarëve të kuvendit të degës. Në këtë rast caktimi i datës dhe i rendit të ditës duhet të bëhet jo më vonë se një muaj nga marrja e kërkesës. Njoftimi i datës dhe i rendit të ditës në cdo rast duhet të bëhet 5 ditë përpara.

3- Kuvendi i Degës së PDSH, me propozim të kryesisë miraton komisionin e mandateve, sekretarinë e kuvendit dhe plotëson 2/3 e anëtarëve të komisionit të numurimit të votave.

4- Kuvendi i Degës së PDSH zgjedh Kryetarin dhe Kryesinë e Degës, Komisionin e Apelimit të Degës, vendos për cështje të rëndësishme të saj, si dhe përmbush cdo detyrë tjetër të caktuar me vendim të Kryesisë së PDSH. Ai ka të drejtë t’i adresojë kërkesa organeve qendrore të PD për cështje që e gjykon të arsyeshme. Kur Kuvendi është i mbledhur, të drejtën për të adresuar propozime dhe kërkesa për mocion për cështje të vecanta e kanë Kryesia e PD, kryesia e degës, pesëmbëdhjetë përqind e anëtarëve të pranishëm të kuvendit me të drejtë vote. Kërkesat për propozim kandidaturash dhe mocionet e shkrarkimit të organeve të degës duet të jenë miratuar paraprakisht në Kryesinë e PDSH.

 

Neni 22

Kryesia e Degës së Partisë

1- Kryesia e Degës është organi më i lartë për drejtimin e Degës së Partisë ndërmjet dy Kuvendeve. Ajo vendos për të gjitha cështjet që nuk janë kompetencë ekskluzive e Kuvendit të degës apo e organeve qendrore të PDSH.

a) Kryesia e Degës përbëhet nga 17-31 anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi i Degës sipas përcaktimit që i bën këtij numri Kryesia e PDSH. Për degë të  vecanta ky numër mund të rritet me vendim të Kryesisë së PDSH. Kryetari i Degës bën pjesë në këtë numër. Si anëtarë të Kryesisë së Degës me të drejta të plota mbi këtë numër përfshihen edhe Kryetari dhe sekretari i Degës kur nuk janë anëtarë kryesie, deputetët e PD-së të zgjedhur në  territorin e Degës, Kryetarët e Bashkisë/Bashkive të Qarkut ose të barazuar me ta, kur i përkasin PD, Kryetarin e Bordit Financiar, kryetarët e  grupseksioneve të papërfaqësuara në Kryesinë e Degës, si dhe kryetarin vendor të LDG dhe FRPD. Numri i anëtarëve që zgjidhen nga Kuvendi I Degës duhet të jetë të paktën dy herë më i madh nga ai i anëtarëve të tjerë.

b) Kryesia e Degës zgjidhet cdo katër vjet me votim të fshehtë nga Kuvendi i Degës. Numri i kandidatëve që i nënshtrohet votimit, duhet të jetë të  paktën dy herë më i madh se numri i vendeve në kryesi.

 c) Numri i zonjave fituese të mos jetë më pak se 30 % e numrit të anëtarëve të Kryesisë që del prej votimit. Në rast se ky kriter nuk plotësohet në renditjen e dalë pas votimit, atëherë renditja e tyre vecohet nga ajo e përgjithshmja.

1/1- Në mbledhjet e Kryesisë së Degës thirren për të dhënë mendim rreth cështjeve në diskutim edhe drejtuesit e departamenteve të degës.

2- Kryesia zgjedh nënkryetaret, të cilët ndihmojnë kryetarin në ushtrimin e veprimtarisë së tij, dhe miraton propozimet që i dërgohen Kryesisë së Partisë për sekretarin e degës. Ajo zgjedh kryetarin e bordit financiar dhe vendos për ngritjen e komisioneve/departamenteve apo bordeve sipas nevojave, si dhe të drejtuesve të tyre.

3- Kryesia e Degës ka për objekt dhe kompetencë edhe:

a) Të drejtojë dhe organizojë të gjithë veprimtarinë e Partisë në territorin ku vepron në përputhje me statutin e rregulloret e PDSH, aktet e nxjerra  nga organet qendrore të Partisë, si dhe vendimet e detyrat e lëna nga kuvendet e Degës së PDSH;
b) Të ndërhyjë në rastet e shkeljes së akteve që rregullojnë funksionimin e brendshëm të PDSH nga seksionet, grupseksionet dhe të përcaktojë  rregullat e procedurat për normalizimin e tyre;
c) Të organizojë dhe drejtojë zgjedhjet në strukturat lokale të Partisë si dhe fushatat elektorale e referendare;
d) Të formulojë dhe të paraqesë para organeve eprore kërkesat dhe propozimet në emër të Degës së Partisë;
e) Të miratojë kandidaturat me konkurentë alternativë për personat që zgjidhen e emërohen si poste politike të Partisë dhe kur një gjë e tillë nuk  është kompetencë e kuvendit të degës;
f) Kryesia e Degës është përgjegjëse për veprimtarinë koherente të strukturave në varësi të saj, me veprimtarinë e përgjithshme të partisë në cështjet         e organizimit, veprimtarive politike publike, vecanërisht të fushatave elektorale.

4- Mbledhja e kryesisë thirret nga kryetari të paktën një herë në muaj. Të drejtën e thirrjes së mbledhjes së kryesisë së degës për probleme të vecanta e kanë edhe ¼ e anëtarëve të kryesisë. Në këtë rast kryetari njofton datën e mbledhjes jo më vonë se dhjetë ditë nga marrja e kërkesës. Në cdo rast rendi i ditës dhe materialet e shkruara u njoftohen anëtarëve të Kryesisë jo më vonë se dy ditë para datës së mbledhjes.

 

Neni 23

Kryetari i Degës së PD

1- Kryetari i Degës së PDSH zgjidhet nga Kuvendi i Degës me votim të fshehtë nga jo më pak se dy kandidatura. Kandidaturat, sipas kritereve që përcakton Kryesia e PDSH, propozohen nga seksionet, Kryesia e Degës dhe Kryesia e PDSH. Kandidaturat e dala për kryetar të Degës i nënshtrohen një diskutimi dhe vlerësimi nga Kryesia qendrore e partisë, e cila formulon përfundimisht propozimet për kandidaturat.

2- Kryetari i Degës përfaqëson anëtarësinë e partisë në territorin përkatës. Ai thërret dhe drejton mbledhjet e kryesisë, fikson rendin e ditës në bashkëpunim me sekretarin e degës. Ai organizon funksionimin normal të kryesisë dhe përgjigjet për zbatimin e vendimeve dhe orientimeve të saj. Ai përgjigjet për mbarëvajtjen e funksionimit të partisë dhe shprehjen e lirë të cdo anëtari të kryesisë.

Neni 24

Sekretari i Degës

1- Çdo Degë ka një Sekretar, i cili emrohet nga kryesia e PDSH, sipas procedurave të përcaktuara në regulloren e brendshme apo në akte të tjera nënstatutore.

2- Sekretari ka për detyrë zbatimin e vendimeve të instancave qendrore të Partsië në Degës përkatëse. Ai organizon zgjedhjet në parti. Çdo vit ai mban një raport të detajuar të punës së tij në kryesinë e nëndegës sipas kushteve që përcaktohet në rregulloren e brendshme të partisë.

3- Cdo vit dhe jo më vonë se fundi i tremujorit të parë pas mbylljes së vitit ushtrimor, sekretari i degës i paraqet kryesisë së degës një raport të veprimtarive, ku vecanërisht të përfshihen:

a) Antarësimet;
b) Financimi i Partisë;
c) Funksionimi organizativ i strukturave.

Raporti shoqërohet me një debat. Pas vërejtjeve të mundshme të kryesisë së degës, sekretari i degës paraqet raportin dhe vërejtjet pranë Kryesisë Qendrore të Partisë.

 

Neni 25

Komiteti Drejtues i Qarkut

1- Pranë cdo kryesie dege qendër qarku, funksionon një komitet drejtues i cili koordinon gjithë veprimtarinë politike të PD në territorin e qarkut, drejton, organizon dhe zhvillon fushatat elektorale për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato vendore, si dhe vendos për përfaqësimin politik të partisë në nivelin e qarkut.

2- Komiteti Drejtues i Qarkut përbëhet nga:

a) I ngarkuari i kryesisë qendrore për qarkun, me atributet e kryetarit të këtij komiteti;
b) Kryetarët e degëve të partisë që bëjnë pjesë në qarkun përkatës;
c) Sekretari i Degës së qendrës së qarkut, që do të kryejë edhe funksionet e sekretarisë së Komitetit Drejtues;
d) Dy nënkryetarë të emëruar nga Kryesia Qendrore;
e) Deputetët e zgjedhur në territorin e qarkut, anëtarë të PD;
f) Prefekti dhe kryetari i qarkut, anëtarë të PD.

Neni 26

Financimi i strukturave vendore të PD

1- Financimi i strukturave vendore bëhet nga:

a) shuma në formë granti që akordon kryesia qendrore;
b) kuotizacioni i anëtarësisë së territorit përkatës, të cilat shpërndahen sipas niveleve të ndryshme të organizimeve territoriale sipas kushteve të përcaktuara në rregulloren financiare;
c) kontributi që derdhin të zgjedhurit vendor e në qendër, shumë e cila përcaktohet nga kryesia e rrethit;
d) burime të tjera financiare që autorizon ligji për partitë politike.

2- Kryetari i bordit financiar (trezorierit) të Degës emrohet nga kryesia, pasi ka marrë pëlqimin paraprak të tresorierit të PD në qendër. Ai është përgjegjës përpara kryesisë për fondet që ka në ngarkim.

3- Bordi financiar i organeve vendore të partisë përbëhet nga një numër anëtarësh sipas vendimit të kryesisë përkatëse. Ai zbaton me rigorozitet në ushtrimin e detyrave të tij rregulloren e brendshme financiare të Partisë.

Neni 27

Organizimet jashtë territorit të Shqipërisë

1- Shtetasit shqiptarë mund të themelojnë jashtë Shqipërise degë të partisë, pas miratimit nga Kryesia e PD, të cilat shpërndajnë aty parimet dhe programet e PD, duke respektuar ligjet dhe rregullat e vendit përkatës. Kryesia e Degës mund të vendosë për themelimin e grupseksioneve e seksioneve jashtë Shqipërisë, për organizimin e anëtarëve të saj në migracion.

2- Këto struktura funksionojnë sipas një rregulloreje të përcaktuar prej tyre, pasi ajo miratohet respektivisht nga Kryesia e PDSH ose e degës. Kjo rregullore duhet të respektojë dispozitat e mëposhtme:

a) Zgjedhja e organeve drejtuese të degës, grupseksionit e seksionit bëhet njëlloj si në strukturat analoge në territorin e Shqipërisë;
b) Dega ose grupseksioni, ndahen në seksione përkatëse sipas territoreve ku shtrihet, vendeve apo grup vendeve, duke organizuar kështu zonat për  zgjedhjen e organeve të saj drejtuese.
c) Çdo seksion përfaqësohet nga një kryetar, i zgjedhur për katër vjet me të njëjtin sistem si seksionet e PD brenda Shqipërisë.
d) Dega administrohet nga një sekretar, i emruar nga Kryesia e PDSH. Grupseksioni administrohet nga një sekretar i emëruar nga Kryesia e Degës.  Sekretari përgjigjet për zbatimin e direktivave të përcaktuara nga Kryesia e parties.

Neni 28

Komisioni i Apelimit të Degës

1- Komisioni i Apelimit i Degës përbëhet nga tre deri në pesë anëtarë të cilët zgjidhen në përputhje me këtë Statut. Kryetar i Komisionit është anëtari që ka grumbulluar numrin më të madh të votave në Kuvendin e Degës, ndërsa sekretari i komisionit zgjidhet me votim të fshehtë ndërmjet anëtarëve të tij.

2- Komisioni i Apelimit i Degës shqyrton bazueshmërinë statutore të vendimeve të marra nga organet vendore të PDSH. Ai shqyrton dhe vendos për të gjitha ankesat drejtuar atij nga anëtarët dhe strukturat vendore të degës përkatëse.

3- Puna e tij mbështetet në Rregulloren e Komisioneve të Apelimit të miratuar nga Këshilli Kombëtar i PDSH-së.

4- Në vendimet që merr është i pavarur dhe raporton vetëm përpara Kuvendit të Degës dhe organeve eprore të degës.

Neni 29

Aparati Administrativ

Në përputhje me mundësitë e saj financiare dhe me miratim të Sekretarit të Përgjithshëm, Dega e PD kanë aparatin e tyre administrativ i cili funksionon sipas një rregulloreje të brendshme. Kryetari i Degës emëron dhe shkarkon personelin e kësaj administrate.

Neni 30

Paraqitja e kandidaturave për pushtetin vendor e qendror

1- Kandidaturat për zgjedhjet në pushtetin vendor e Kuvendin e Shqipërisë konsultohen nga gjithë anëtarësia e PD. Kryesia e PDSH nxjerr akte për procedurat e këtij procesi.

2- Kryesitë e Degëve vendosin për kandidaturat e këshilltarëve vendor. Për Bashkitë e kategorisë së parë, lista e këshilltarëve të përgatitur nga kryesia e Degës, miratohet nga Kryesia e PD.

3- Kryesia e PDSH duhet të informohet për çdo hap të procesit të daljes së kandidaturave. Ajo ka të drejtën e ndërhyrjes sa herë që e sheh të domosdoshme.

Neni 31

E drejta e informimit

Organet Qendrore të PD kanë të drejtë t’u kërkojë organeve vendore çdo informacion lidhur me jetën e Partisë që i duket i nevojshëm. Këtë të drejtë e ka edhe organet drejtuese vendore ndaj strukturave nën varësi.

Neni 32

E drejta e ndërhyrjes

1- Në rast se Kryetari dhe/ose Kryesia e Degës thyejnë rëndë ose në mënyrë të përsëritur Statutin, dhe aktet e tjera të nxjerra nga organet qendrore në zbatim të tij, ose kur paralizohet veprimtaria normale e PD, Kryesia e PDSH ka të drejtën e ndërhyrjes dhe, në raste të vecanta, të pezullimit të tyre e të komandimit të organeve drejtuese vendore respektive deri në mbledhjen e kuvendit të degës.

2- Kryesia e PDSH ka të drejtën e ndërhyrjes edhe në rastet e zbatimit të gabuar të akteve dhe procedurave në funksionimin e degëve të Partisë.

3- Kryesia e PD ndërhyn në mënyrë të veçantë në rastet e konflikteve në procesin e propozimit të kandidaturave elektorale. Këto të drejta i ka edhe Kryesia e Degës ndaj seksioneve e grupseksioneve që ndodhen në territorin e saj.

KREU IV

ORGANET QENDRORE TË PARTISË

Neni 33

Organizimi i Përgjithshëm i Partisë Demokratike

Instancat dhe organet qendrore të PD janë:

a) Kuvendi i Partisë;
b) Këshilli Kombëtar;
c) Kryetari dhe zëvendësit e tij;
d) Kryesia e PD;
e) Sekretari i përgjithshëm;
f) Departamentet;
g) Sekretarët funksional;
h) Komiteti i Orientimit të Politikave.

 

Neni 34

Kuvendi Kombëtar i Partisë

1- Kuvendi Kombëtar është organi më i lartë i Partisë.

2- Kuvendi Kombëtar përbëhet nga:

a) Kryetarët e seksioneve të Partisë Demokratike dhe sekretarët e atyre seksioneve që kanë mbi 50 anëtarë të regjistruar deri ditën e zhvillimit të  Kuvendit të Degës së PD-së;
b) Kryetarët dhe sekretarët e grupseksioneve të Partisë Demokratike;
c) Anëtarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike;
d) Deputetët e Partisë Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë;
e) Sekretarët funksionalë të Partisë Demokratike, koordinatorët tematikë, koordinatorët e procesit zgjedhor në Degët e Partisë Demokratike dhe  funksionarët e Selisë Qëndrore të Partisë Demokratike;
f) Kryetarët e Bashkive të Degës,Prefekti,Kryetari i qarkut, dhe kryetarët e këshillave bashkiak, anëtarë të PD;
g) Anëtarët e Kryesive të Degëve të Partisë Demokratike në rrethe dhe anëtarët e Komisioneve të Apelimit në degët e Partisë Demokratike.
h) Një numër i kufizuar përfaqësuesish të organizatave partnere LDG dhe FRPD, në numër të barabartë sa 5 përqind e numrit të anëtarëve sipas         shkronjës “a” të kësaj pike.

3- Numri i anëtarëve të Kuvendit të zgjedhur sipas pikës 2/a të këtij Neni nuk duhet të jetë më i vogël se ai i të gjithë anëtarëve që përcaktojnë gërmat e tjera të pikës 2.

4- Mandati i anëtarëve të Kuvendit Kombëtar të zgjedhur sipas pikës 2/a të këtij Neni është katërvjeçar, ndërsa ai i anëtarëve sipas pikave të tjera përfundon me përfundimin e mandatit përkatës.

5- Në punimet e Kuvendit Kombëtar mund të marrin pjesë edhe personalitete të ftuara nga brenda ose jashtë vendit.

6- Kuvendi Kombëtar zgjidhet si rregull çdo katër vjet. Vendimin për mbledhjen e Kuvendit Kombëtar e merr Këshilli Kombëtar ose Kryesia Qendrore me propozim të Kryetarit të PD. Kuvendi mund të mblidhet edhe kur e kërkojnë ¼ e anëtarëve të PDSH ose ¼ e anëtarëve të Kuvendit Kombëtar.

Data e zhvillimit të Kuvendit dhe rendi i ditës njoftohen të paktën një muaj përpara ditës së parë të Kuvendit.

Neni 35

Kompetencat e Kuvendit Kombëtar

Kuvendi Kombetar:

1- vendos për programin e Partisë dhe linjat kryesore të politikës së saj, të cilat janë bazë pune për të zgjedhurit e PDSH në nivel qendror e vendor, si dhe për pushtetin ekzekutiv të drejtuar prej saj;

2- miraton Statutin e PDSH dhe ndryshimin e tij;

3- zgjedh me votim të fshehtë Këshillin Kombëtar nga një listë ku numri i kanditatëve të mos jetë më pak se 1.5 herë më i madh se numri i vendeve që do të shpallen fitues sipas modaliteteve të përcaktuara nga Kryesia e Partisë;

4- vendos për shkarkimin e Kryetarit të Partisë mbi bazën e një mocioni mosbesimi të miratuar nga më shumë se gjysma e anëtarëve të Këshillit Kombëtar;

5- me propozim të Kryesise Qendrore ose të Këshillit Kombëtar zgjedh Kryetarët e Nderit, i cili ka vend e votë në organet qendrore të PDSH për gjithë jetën;

6- vendos shpërndarjen e Partisë ose bashkimin me një ose disa parti të tjera;

7- miraton komisionet e mandateve, të kërkesave dhe të votimit, që përgjigjen për mbarëvajtjen e punimeve të tij.

8- Të drejtën për t’i bërë kërkesa dhe propozime Kuvendit Kombëtar e kanë:

a) Kryetari i Partisë;

b) Këshilli Kombëtar;

c) Kryesia e Partisë;

d) Kryesia e Degës të Partisë;

e) jo më pak se pesëmbëdhjetë përqind e anëtarëve të kuvendit me të drejtë vote, të shpërndarë të paktën në pesë degë të PD. Kërkesat për                           propozim kandaturash sipas kësaj gërme, duhet ti nënshtrohen të njëjtave procedura si të tre gërmave të para.

 

Neni 36

Këshilli Kombëtar

1- Këshilli Kombëtar, në përputhje me programin, Statutin dhe vendimet e Kuvendit Kombëtar, drejton veprimtarinë e Partisë në periudhën midis dy Kuvendeve.

2- Këshilli Kombëtar përbëhet nga:

a) Kryetari dhe Nënkryetarët e PDSH;
b) Sekretari i Përgjithshëm dhe sekretarët funksional të Partisë;
c) Ish-Presidentët, ish-Kryeministrat dhe ish-Kryetarët e PDSH, që janë anëtarë të PD në momentin e thirrjes së Këshillit Kombëtar;
d) Deputetët;
e) Kryetari i Bordit Financair të Partisë;
f) Kryetarët e degëve të PD-së;
g) Kryetarët e organizatave partnere;
h) Drejtuesit e Departamenteve të PDSH;
i) Kryetarët e Bashkive dhe të Këshillit të Qarkut, që i përkasin Partisë Demokratike;
j) Anëtarë të zgjedhur sipas nenit 35 të këtij Statuti. Numri minimal i anëtarëve të zgjedhur në Kuvendin Kombëtar është jo me pak se 100 persona, por në cdo rast nuk duhet të jetë më i vogël se shuma totale e dalë sipas shkronjave të tjera të kësaj pike. Numri i zonjave fituese të mos jetë më pak se 30%. Numri i të rinjve, me moshë jo më shumë se 30 vjec, të mos jetë më pak se 15%. Nëse kuotat e mësipërme nuk plotësohen nga renditja e dalë pas votimit, atëherë renditja e tyre vecohet nga ajo e përgjithshmja.

3- Mandati i anëtarëve të Kuvendit Kombëtar sipas pikës 2/b,e,f,g,i të këtij Neni përfundon me përfundimin e mandatit përkatës. Mandati i kategorive të tjera është katërvjeçar.

4- Anëtarët e qeverisë në funksion, anëtarë të PD, kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjet e Këshillit Kombëtar, por nuk kanë të drejtë vote.

5- Vendimet e Këshillit Kombëtar merren me shumicë të thjeshtë.

Neni 37

Kompetencat e Këshillit Kombëtar

1- Mbledhjen e Këshillit Kombëtar e thërret Kryetari (ose Sekretari i Përgjithshëm me miratim të Kryetarit) në marrëveshje me Kryesinë e Partisë.

Këshilli Kombëtar mund të mblidhet edhe në se e kërkojnë ¼ e anëtarëve të tij. Në këtë rast Kryetari thërret mbledhjen jo më vonë se dy javë nga data e depozitimit të kërkesës.

Data e mbledhjes dhe rendi i ditës duhet t’u njoftohen anëtarëve jo më vonë se 5 ditë para zhvillimit të mbledhjes.

2- a) Këshilli Kombëtar merr të gjitha vendimet që mund të kërkojnë rrethanat kur Kuvendi Kombëtar nuk është i mbledhur dhe kur ato nuk janë parashikuar në këtë Statut si e drejtë vetëm e Kuvendit.

b) Këshilli Kombëtar zgjedh/shkarkon, me votim të fshehtë:
i. Sekretarin e Përgjithshëm dhe Sekretarët funksionalë;
ii. Nënkryetarët e Partisë;
iii. Kryetarin e Bordit Financiar të Partisë;
iv. Komisionin Qendror të Apelimit;
v. Drejtuesit e Departamenteve.
c) Ai vendos për rregulloren e brendshme, me propozim të kryesisë së partisë, ndërmerr gjithë dispozitivin e nevojshëm për zbatimin e këtij Statuti  dhe për mbarëvajtjen e parties.
d) Ai vendos të gjitha kandidaturat elektorale, sipas propozimit të Kryesisë së PD, me përjashtim të atyre që ky Statut i parashikon ndryshe.
e) Ai shpall masat disiplinore për anëtarët e Këshillit Kombëtar.
Vendimet e Këshillit Kombëtar merren me shumicë të thjeshtë votash. Në rastin e masave disiplinore vendimet e këshillit kombëtar merren me 2/3 e votave. Mbledhjet e këshillit kombëtar nuk mund të zhvillohen pa praninë e më shumë se gjysmës së anëtarëve.

Neni 38

Kryetari i Partisë

1- Kryetari i Partisë kryeson organet qendrore të Partisë dhe siguron zbatimin e vendimeve të tyre. Ai përfaqëson Partinë në të gjitha veprimtaritë publike e politike, të brendshme dhe ndërkombëtare. Ai emëron zëdhënësin e shtypit të Partisë, si dhe sekretarin e marrëdhënieve ndërkombëtare.

2- Kryetari i Partisë ndihmohet nga Nënkryetarët dhe Sekretari i Përgjithshëm. Kryetari i Partisë në varësi të problematikave apo cështjeve specifike mund të ngrejë struktura ndihmëse apo të caktojë koordinatorë të cilat merren me shqyrtimin dhe zgjidhjen e tyre.

3- Kryetari i Partisë zgjidhet me votim të të gjithë anëtarëve të PDSH, sipas parimit “Një anëtar, Një votë”. Modalitetet e procesit përcaktohen nga rregullorja e brendshme e PDSH.

Neni 39

Kryesia e Partisë

Kryesia e Partisë përbëhet nga:

 1. Kryetari i Partisë;
 2. Nënkryetarët e Partisë,
 3. Sekretari i Përgjithshëm, Drejtuesit e Departamenteve dhe Sekretarët Funksionalë të zgjedhur nga Këshilli Kombëtar.
 4. Kryesia e Grupit Parlamentar, ku përfshihen Kryetari, Nënkryetari, Sekretari dhe Zëdhënësi.
 5. Kryetari apo Nënkryetari i Kuvendit që i përket Grupit Parlamentar të PD
 6. Kryetarët apo Nënkryetarët e Komisioneve të Përhershme Parlamentare që i përkasin Grupit Parlamentar të PD-së;
 7. Kryetarët e organizatave partnere.

 

Neni 40

Kompetencat e Kryesisë

1- Kryesia e PDSH angazhohet në zbatimin e vendimeve të marra nga Kuvendi e Këshilli Kombëtar. Ajo përgatit projekte programesh, platformash dhe çdo kërkese tjetër që i paraqiten forumeve në emër të saj. Për këtë qëllim Kryesia e PDSH mund të ngrejë grupe pune.

2- Kryesia vendos për të gjitha cështjet që nuk janë e drejtë ekskluzive sipas këtij statuti e Kuvendit Kombëtar dhe Këshillit Kombëtar.

3- Kryesia ka të drejtën e ndërhyrjes dhe refuzimit të kandidaturave të përzgjedhura nga organet vendore të Partisë.

4- Kryesia, me propozim të Kryetarit, emron koordinatorët tematikë të Komitetit të Orientimit të Politikave.

5- Kryesia ka të drejtë të vendosë për thirrjen e Kuvendit për zgjedhje të reja të Degës së Partisë dhe caktimin e organeve drejtuese të përkohshëm të degës në përputhje me Nenin 32 të këtij Statuti.

6- Kryesia emëron sekretarin e degës.

7- Cakton kriteret e përfaqësimit brenda strukturave të PDSH, vendos për kandidaturat në përputhje me kërkesat e këtij Statuti dhe akteve të tij nënstatutore.

8- Miraton anëtarët e Bordit Financiar.

9- Miraton strukturën organike të PDSH dhe atë të pagave.

Vendimet në kryesi merren me shumicë të thjeshtë të votave në prani të më shumë se gjysmës së anëtarëve të kryesisë. Në rast mos sigurimit të kuorumit mbledhja vijuese e saj për të njëjtin rend dite zhvillohet pavarësisht nga pjesëmarrja.

Kryesisë ka të drejtë t’i adresohet, secili prej anëtarëve të saj, edhe çdo kryesi dege, e organizatë partnere.

Neni 41

Grupi Parlamentar i Partisë

1. Grupi Parlamentar i PDSH përbëhet nga deputetët e saj në Kuvendin e Shqipërisë.
2. Grupi Parlamentar i PDSH:

a) Përfaqëson në parlament PDSH dhe siguron aty mbrojtjen e platformës, programit dhe interesave të PDSH;
b) Harton programin dhe përcakton mënyrën e veprimit e të angazhimit të deputetëve të tij në parlament dhe në zonat elektorale përkatëse;
c) Vendos për ndarjen e anëtarëve të tij në komisionet parlamentare;
d) Harton rregulloren e funksionimit të grupit parlamentar;
e) I propozon Këshillit Kombëtar për cështjet që janë kompetencë e këtij të fundit.

 

Neni 42

Sekretari i Përgjithshëm

1- Sekretari i Përgjithshëm organizon funksionimin e përditshme të partisë dhe përgjigjet për organizimin e saj. Ai organizon zbatimin e akteve të nxjerra nga organet qendrore të partisë në degët e PD. Ai ndihmohet në punën e tij nga sekretarët funksionalë.

2- Sekretari i Përgjithshëm zgjidhet çdo katër vjet në përputhje me Nenin 37 të Statutit.

Neni 42/1

Sekretarët funksional

1- Sekretari i Përgjithshëm në ushtrimin e kompetencave të tij ndihmohet nga sekretarët funksionale.

2- Detyrat dhe përgjegjësitë e detajuara të Sekretarëve funksionale përcaktohen në Rregulloren e PDSH.

Neni 43

Nënkryetarët e Partisë

1- PDSH ka dy nënkryetarë të cilët zgjidhen sipas përcaktimeve të Nenit 37 të këtij Statuti.

2- Në mungesë të zgjatur të kryetarit dhe me autorizim të tij, njeri prej tyre zëvendëson Kryetarin. Në mungesë të këtij autorizimi (dorëheqje, etj.), Sekretari i Përgjithshëm mbledh Këshillin Kombëtar i cili komandon nënkryetarin që do të drejtojë Partinë deri në vendimin përfundimtar të Kuvendit Kombëtar.

3- Njëri prej nënkryetarëve është kryetar i Grupit Parlamentar.

Neni 43/1

Departamentet

1- Pranë PDSH ngrihen dhe funksionojnë Departamentet. Numri i Departamenteve dhe fusha e veprimtarisë që mbulojnë përcaktohen me vendim të Kryesisë së Partisë.

2- Drejtuesit e Departamenteve zgjidhen me propozim të Kryetarit nga Këshilli Kombëtar.

3- Departamentet janë përgjegjëse për përgatitjen e platformave, opinioneve, strategjive dhe programeve sektoriale, të cilat shërbejnë për formulimin e programit elektoral, programit të qeverisjes dhe veprimtarinë politike të PDSH. Departamentet sigurojnë koordinimin e veprimtarisë në fushat që mbulojnë ndërmjet partisë dhe grupit të saj parlamentar.

4- Departamentet përgjigjen për punën e tyre pranë Kryetarit të Partisë. Cdo vit ato hartojnë një raport për veprimtarinë vjetore, i cili i paraqitet për njohje Kryesisë së Partisë.

5- Rregullat e hollësishme për organizimin dhe funksionimin e Departamenteve përcaktohen në Rregulloren e Brendshme të PDSH.

 

Neni 44

Komiteti i Orientimit të Politikave

Komiteti i Orientimit të Politikave përbëhet nga koordinatorët tematikë dhe nga teknicienë të shquar të fushave të ndryshme. Komiteti i Orientimit të Politikave ka për detyrë hartimin, propozimin dhe zbatimin e projekteve politike të PD për çështje specifike apo të përgjithëshme tematike, të cilat miratohen nga organet drejtuese të saj. Ai siguron koordinimin e veprimtarisë në këto fusha ndërmjet partisë dhe grupit të saj parlamentar.

Neni 45

Koordinatori tematik

Koordinatorët tematikë për çështje të veçanta emrohen nga kryesia e PDSH me propozim të Kryetarit. Ata janë përgjegjës për veprimtarinë dhe reflektime programore të PD në fusha të caktuara me rëndësi për veprimin publik politik të saj në shkallë vendi dhe më gjerë. Ata përgjigjen dhe raportojnë për veprimtarinë e tyre përpara Komitetit të Orientimit të Politikave dhe Kryetarit të Partisë.

Neni 45/1

Ngritja e Qëndrave dhe Instituteve të përhershme apo të përkohshme

1- Pranë PD mund të ngrihen Qendra apo Institute të përhershme apo të përkohshme, si njësi kërkimore, këshilluese dhe trajnuese, te fokusuara në kërkimin dhe edukimin politik.

2- Rregullat për organizimin dhe funksionimin e tyre, përcaktohen me udhëzim të Kryetarit së Partisë.

KREU V

ORGANET E KONTROLLIT TË PARTISË

Neni 46

Komisioni i organizimit dhe kontrollit të operacioneve elektorale

1- Kryesia, zgjedh një Komision të organizimit dhe kontrollit të operacioneve elektorale, të përbërë nga shtatë anëtarë titullarë dhe dy ndihmësa.

2- Komisioni ka autoritetin për përgatitjen dhe organizimin e operacioneve të votimit në nivel kombëtar dhe territorial dhe siguron regullsinë e tyre. Ai ndërhynë në zgjidhjen e cështjeve elektorale në degët e partisë në përputhje me aktet e nxjerra për këtë qëllim. Ai përgjigjet përpara kryesisë së Partisë.

Neni 47

Komisioni Qendror i Apelimit

1- Komisioni Qendror i Apelimit përbëhet nga shtatë anëtarë të zgjedhur nga Këshilli Kombëtar.

2- Nëse një kërkesë është hedhur poshtë nga komisionet e apelimit të degëve, i interesuari mund t’i drejtohet Komisionit qendror të apelimit. Vednimi i Komisionit është i pa apelueshëm.

3- Komisioni qendror i apelimit pranon kërkesa të formuluara nga të interesuarit kundër masave disiplinore të marra ndaj tyre. Ai përgjigjet për garantimin e të drejtës për mbrojtje gjatë ushtrimit të masave disiplinore.

4- Kur një kryesi vendos të marrë një sanksion kundrejt një anëtari që mban një mandate zgjedhor, ekzekutiv ose parlamentar, ai nuk mund të bëhet publik veçse nëse vendos kryesia e partisë.
Në të gjitha rastet e tjera, Komisioni qendror i apelimit deklaron vetë publikisht vendimet që merr.

5- Komisioni qendror i apelimit, me kërkesë të kryesisë së partisë, shprehet për mospërputhjet e vendimeve të marra nga organet qendrore, kryesitë apo anëtarët, me Statutin e Partisë. Ai thërret për dëgjim, sipas rastit, të interesuarit.

6- Në tre muajt që paraprijnë çdo fushatë zgjedhore dhe një muaj pas saj, kryesia e Partisë mund të deklarojë kundrejt një anëtari, kushdo qoftë gjendja e tij, njërin prej sanksioneve që parashikon Statuti, nëse ai frenon zbatimin e vendimeve që kanë të bëjnë me kandidaturat.

7- Këkresat për ripranim shqyrtohen nga kryesitë e rretheve, nëse vendimet janë marrë prej tyre, ose nga kryesia e partisë për të gjitha rastet e tjera.

8- Në raste urgjente, dhe veçanërisht në fushata elektorale, kryetari i Partisë mund të ushtrojë pushtetin e sanksioneve statutore. Sanksioni i ndërmarrë i paraqitet për miratim kryesisë së partisë në afatin më të shkurtër të mundshëm.

Neni 48

Komisioni i përhershëm i Statutit dhe rregullores së brendshme

1- Komisioni i statutit dhe rregullores së brendshme zgjidhet nga Kryesia e Partisë. Ky komision formulon propozimet për ndryshime në Statut apo Rregulloren e brendshme që i vijnë atij nga kryesia e partisë apo Këshilli Kombëtar.

2- Propozime për ndryshime në statut apo rregullore të bëra nga anëtarësia e kryesitë i adresohen Komisionit të Statutit, i cili i shqyrton ato dhe në rast nevoje ia paraqet për miratim organeve qendrore sipas kompetencave.

KREU VI

VEPRIMTARIA EKONOMIKE E PARTISË

 

Neni 49

Financat e Partisë

1- Burimet financiare të Partisë përbëhen nga kuotizacionet e anëtarësisë, nga granti që jep buxheti i shtetit sipas ligjit, nga ndihma e dhurata publike që njeh ligji për partitë politike, si dhe nga çdo burim tjetër që autorizon ai.

2- Masa e kuotës së anëtarësisë përcaktohet nga Kryesia e Partisë. Grumbullimi dhe administrimi i kuotave e kontributeve bëhet konform rregullores së brendshme.

Neni 50

Bordi Financiar i Partisë

1- Bordi Financiar i Partisë përbëhet nga shtatë anëtarë të zgjedur nga Kryesia e Partisë.

2- Kryetari i Bordit (Tresorieri i përgjithshëm), i zgjedhur sipas nenit 37 të Statutit, është përgjegjës për administrimin e fondeve të Partisë. Ai i kërkon Kryesisë të shprehet për projektin e buxhetit dhe jep llogari para saj për zbatimin e këtij buxheti. Bordi financiar, paraqet një opinion për projektin e buxhetit dhe regulloren e përdorimit të fondeve të partisë.

3- Bordi i administrimit financiar, kontrollon përdorimin rigoroz të financave të partisë. Në këtë funksion ai mblidhet për të dhënë mendim:

a) para dorëzimit të bilancit të partisë në organet kompetente shtetërore dhe të partisë;
b) para paraqitjes së buxhetit në kryesinë e Partisë.

Ai mund të mblidhet edhe me kërkesën e më se gjysmës së anëtarëve për të nxjerrë rekomandime për administrimin financiar të partisë. Këto rekomandime kanë fuqi zabtuese për kryesinë e partisë.

Neni 51

Detyrimet pasurore

1- Kryesia e PDSH nuk mund të marrë përsipër detyrime sipas të cilave anëtarët e saj pergjigjen me pasurine personale.

2- Për detyrime tregëtare ligjore të Partisë anëtarët e organeve përkatëse përgjigjen vetëm me pasurinë e Partisë.

3- Organet e Partisë janë përgjegjse për detyrimet e një organi më të ulët vetëm në rastin kur ato e kanë miratuar këtë detyrim.

KREU VII

ORGANIZATAT PARTNERE

 

Neni 52

Organizatat partnere

Partia ka këto organizata partnere:

 1. Forumin Rinor të Partisë Demokratike;
 2. Lidhjen Demokratike të Gruas.

 

Neni 53

Detyrat dhe kompetencat e organizatave partnere

1- Organizatat partnere synojnë që të promovojnë idetë dhe programet e PDSH në grupet shoqërore ku ato veprojnë, si edhe të paraqesin e mbrojnë interesat e këtyre grupeve në politikën e PDSH.

2- Parimet bazë të strukturës së tyre organizative janë të ngjashme me ato të PDSH. Statuti i tyre duhet miratuar paraprakisht nga Kryesia e PDSH.

3- Miraitmi i organizatave të tjera bëhet me vendim të Këshillit Kombëtar dhe duhet konfirmuar nga Kuvendi Kombëtar me ndryshimin përkatës në Statut.

KREU VIII

PROCEDURA E MBLEDHJEVE

 

Neni 54

Garantimi i shprehjes së lirë të çdo anëtari

1- Çdokush nga anëtarët ka të drejtë të shprehë lirshëm mendimin e tij në strukturat dhe organet e PDSH.

2- Kufizimi në kohë dhe numër i diskutimeve në një mbledhje është i mundshëm kur nuk është diskriminues dhe kur këtë e kërkon shumica e anëtarëve me të drejtë vote.

3- Në çdo rast duhet respektuar dhe garantuar shprehja e mendimit ndryshe. Për këtë, kur diskutohen çështje për të cilat ka mendime “pro” dhe “kundra”, të garantohet shprehja e mendimit të pakicës.

Neni 55

Aftësia vendimore (quorumi)

1- Organet vendimarrëse të Partisë kanë aftësi vendimore (quorum) kur:

a) ato janë thirrur duke respektuar procedurat dhe afatet e parashikuara në këtë Statut;
b) kanë marrë pjesë në votime mbi 50% e anëtarëve me të drejtë vote me përjashtim të rasteve kur në Statut parashikohet ndryshe.

2- Në rast se nuk ka quorum, drejtuesi i mbledhjes duhet të ndërpresë mbledhjen dhe të njoftojë për rendin e ditës së mbledhjes tjetër. Në këtë rast, ai mund të mos marrë parasysh afatet e përcaktuara. Mbledhja tjetër është në cdo rast me aftësi vendimore. Kjo u njoftohet anëtareve.

Në se vërtetohet mungesa e quorumit gjatë mbledhjes në çastin e votimit atëhere votimi shtyhet për në mbledhjen tjetër. Në përcaktimin e quorumit llogariten edhe abstenimet dhe votat e pavlefshme.

Neni 56

Shumica të kërkuara për vendimarrje

1- Vendimet quhen të miratuara nëse votat “pro” përbëjnë mbi 50% të votave të vlefshme të pjesmarrësve në votim me përjashtim të rasteve kur në Statut parashikohet ndryshe. Kur votat janë të barabarta propozimi i votuar konsiderohet i refuzuar. Abstenimet merren në konsideratë për llogaritjen e korumit.

2- Për ndryshime statutore nevojitet shumica absolute e anëtarëve me të drejtë vote.

3- Për miratimin e vendimit për shpërndarjen apo bashkimin e PDSH me një parti tjetër, duhet një shumicë prej ¾.

Neni 57

Llojet e votimit

1- Votimi bëhet i hapur duke ngritur dorën ose mandatin.

2- Votimi bëhet i fshehtë në rastet e përcaktuara nga Statuti si edhe kur propozimi për votim të fshehtë mbështetet nga 1/6 e anetareve me te drejte vote. Format e votimit të fshehtë përcaktohen në rregulloren e brendshme të Partisë.

3- Gjate votimit çdo anetar ka te drejten te deklarohet se abstenon.

Neni 58

Afatet e zgjedhjeve

Të gjitha organet e Partisë duhet t’u nënshtrohen zgjedhjeve të paktën çdo katër vjet.

Neni 59

Dokumentimi i vendimeve

Vendimet e Kuvendit Kombëtar dhe të Këshillit Kombëtar dokumentohen, protokollohen dhe arkivohen nga dy persona të caktuar nga Sekretari i Pergjithshëm. Për organet vendore të Partisë ndiqet e njëjta procedurë nga sekretari i degës.

KREU IX

DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 60

Prioriteti i Statutit të PDSH

Në zbatim të këtij Statuti, Këshilli Kombëtar dhe Kryesia e PDSH nxjerrin aktet nënstatutore si rregullore, udhëzime, vendime, urdhëresa, etj., të cilat janë të detyrueshme për zbatim. Cdo njeri prej akteve të mësipërme si dhe statutet apo rregulloret e organizatave partnere nuk duhet të bien në kundërshtim me Statutin e PDSH.

Neni 61

Rishikimi i statutit

Ky Statut mund të rishikohet nga Kuvendi i Partisë me shumicën absolute të anëtarëve të tij sipas propozimeve të kryesisë së partisë, së një të katërtës së anëtarëve të Këshillit Kombëtar, pas mendimeve të dhëna nga komisioni i përhershëm i statutit.

Neni 62

Hyrja në fuqi

Ky Statut hyn në fuqi me fillimin e seancës vijuese të Kuvendit Kombëtar.

Tiranë, Shtator 2014