fbpx

Forumi Rinor i Partisë Demokratike

Plotëso formularin me të dhënat personale në vijim dhe dërgoje.

Për më shumë informacion mund të na shkruani në adresën tonë:

Partia Demokratike

Bulevardi Zhan Dark, 11

Tiranë

Email: info@pd.al

Duke u regjistruar ju jepni pëlqimin/miratimin tuaj për përdorimin e të dhënave personale, në përputhje me përcaktimet e Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, të ndryshuar, aktet nënligjore të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale si dhe legjislacionin shqiptar në fuqi.